Departementene, Statsministerens kontor og Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon har siden 2018 jobbet sammen i et felles miljøledelsessystem: Eco-Management and Audit Scheme (EMAS), for å redusere miljøpåvirkningen fra egen drift.

Departementenes kjernevirksomhet handler blant annet om hvordan samfunnsutfordringer som klimaendringer og overgang til mer bærekraftige samfunn kan løses. Samtidig er det viktig at departementsfellesskapet ser på miljøbelastninger fra egen intern virksomhet. Gjennom miljøledelsessystemet sikres oppmerksomhet rundt dette.

Miljømålene

Departementsfellesskapet har satt seg flere miljømål frem mot 2025. De totale avfallsmengder fra driften skal reduseres, kildesorteringsgraden skal økes, miljømerkingsandelen for møbler og forbruksartikler skal økes , og det skal jobbes for å redusere det totale antallet flyreiser. Det skal også settes miljø- og samfunnsansvarskrav i anskaffelser.

DSS leder oppfølgingsarbeidet

DSS leder oppfølgingen av miljøledelsessystemet, og legger til rette for at departementsfellesskapet samlet kan forbedre miljøprestasjonen.

– Formålet med miljøledelsessystemet er at vi skal ha oversikt over hvordan vår samlede drift påvirker miljøet. Vi skal ha kontroll på faktorer hos oss som påvirker miljøet og redusere dem, slik at miljøbelastningen fra vår felles virksomhet blir minst mulig, forteller miljøleder Liana Lan Nguyen i DSS, som har det daglige ansvaret for miljøkoordineringen.

Med seg i arbeidet har hun miljøkoordinatorer i hvert departement, som har ansvar for sine deler av miljøstyringssystemet.

– Sammen med miljøkoordinatorene følger jeg opp hvordan vi ligger an opp mot målene, og hvordan vi stadig kan forbedre oss. Vi samarbeider gjennom møter og workshops, og har oppmerksomhet omkring hvordan vi kan arbeide mer praktisk med miljø i hverdagen, sier Liana.

Miljørapport

Tidligere i høst ble departementsfellesskapets miljørapport for 2021 publisert.

Rapporten viser forbedring i arbeidet med å oppnå miljømålene, med noe forbehold siden 2021 fremsto som et annerledes driftsår grunnet pandemien. Sammenligningen av miljøindikatorer fra tidligere år er derfor mindre relevant. Rapporten viser at:

  • De totale avfallsmengdene ble i 2021 redusert med 21,8 %. Målet for 2025 er 20 %.
  • 51% av forbruksartiklene som ble kjøpt inn i 2021 var miljømerket. Målet for 2025 er 30 %.
  • Miljø- og samfunnsansvarskrav har blitt stilt i alle rammeavtaler hvor det er relevant, og da spesielt i avtaler som vurderes som høyrisiko for negativ miljø- og samfunnsansvarspåvirkning. Målet er at alle rammeavtaler skal ha et uttrykt krav til miljø. I tillegg skal miljø inngå som et av tildelingskriteriene i avtaler med stor negativ miljøpåvirkning.
  • Flyreiser for embetsverket i 2021 er redusert med 22,6 prosent sammenlignet med 2020. Målet er at antallet flyreiser skal reduseres ytterligere.

Miljørapport departementsfellesskapet 2021

 

Liana Lan Nguyen, miljøleder i DSS.