DSS og departementsfellesskapets bærekraftsarbeid

Som en del av dette har vi innført en rekke miljøtiltak. I filmen «Grønne departementer» får du innsikt i motivasjonen bak DSS og departementsfellesskapet sitt bærekraftsarbeid, og i konkrete miljøtiltak som er iverksatt.

Miljøsertifisering

DSS og departementsfellesskapet er miljøsertifisert i henhold til EU sin EMAS forordning. EMAS (Eco Management and Audit Scheme). Dette er en frivillig ordning for virksomheter som ønsker å dokumentere og forbedre sin innsats for miljøet. Miljøledelsessystemet er felles for departementene, Statsministerens Kontor og DSS. DSS sin miljøleder har rollen med å koordinere det samlede miljøarbeidet i departementsfellesskapet.

Departementsfellesskapets felles miljøpolicy

Departementsfellesskapet skal ved god miljøledelse kontinuerlig forbedre miljøprestasjonen, etterleve lovfestede krav, forpliktelser og øvrige forventninger. Sammen skal vi bidra til et bærekraftig samfunn ved å redusere overforbruk, unngå unødvendig forurensning, og fremme innovasjon og klimavennlige løsninger.

Våre konkrete miljømål frem mot 2025

 

Avfall

Redusere totale avfallsmengder

Departementsfellesskapet skal innen 2025 redusere den totale avfallsmengden med 20 prosent, sammenlignet med avfallsmengden i 2018.

Departementsfellesskapet skal innen 2025 oppnå en kildesorteringsgrad på 60 prosent.

Innkjøp

Miljømerkede innkjøp

Departementsfellesskapet skal innen 2025 ha en samlet andel miljømerkede innkjøp på 30 prosent innenfor produktkategoriene forbruksartikler og møbler..

Anskaffelser

Alle rammeavtaler skal ha et uttrykt krav til miljø. I avtaler som har stor negativ miljøpåvirkning skal miljø inngå som et av tildelingskriteriene.

Flyreiser

Departementsfellesskapet skal innen 2025 redusere den totale andelen flyreiser for embetsverket.

Les mer om miljømålene.

Miljøtiltak i DSS og i departementsfellesskapet

  • Flergangsbeholdere med panteløsning har erstattet opptil 90 000 engangsbeholdere i året i kantina i regjeringsbygg R5(R5).
  • Det er innført avfallsbeholdere som komprimerer og muliggjør å sende håndtørkepapir til gjenvinning, direkte til fabrikk.
  • Ny såpeløsning med faste såpestykker på toalettene reduserer plastemballasje, og gir utslippskutt fra transport.
  • Ny vann- og energibesparende teknologi er installert i vaskeriet i R5. Denne reduserer og resirkulerer vann, og fanger opp mikroplast.
  • Det er innført en bioreaktor for matavfall som reduserer avfallsvolumet.
  • Det er satset på bærekraftig mat i kantinene og på reduksjon av matsvinn.
  • Det er innført serveringsbrett laget av resirkulert marint avfall i Nærings- og fiskeridepartementets kantine.
  • Økt bruk av rengjøringsroboter.
  • Mer omfattende satsing på gode og effektive miljøkrav i anskaffelser, som reduserer klima- og miljøbelastning fra innkjøp, og samtidig fremmer valg av grønne og seriøse leverandører.

Noen av tiltakene er fortsatt under innføring i enkelte av departementsbyggene.

 

Var dette nyttig?