alt=""

Departementa, SMK og DSS har sidan 2018 jobba saman i eit felles miljøleiingssystem for å redusere vår felles miljøpåverknad. Ein viktig del av dette arbeidet er å fremje innovasjon og klimavenlege løysingar, mellom anna gjennom sirkulærøkonomiperspektivet.

Då reduserer vi forbruk og støttar opp under selskap innan sirkulære forretningsmodellar, mot ei meir berekraftig retning og i tråd med intensjonane i innkjøpsregelverket.

Kva er sirkulære tenester og innkjøp? (dfo.no)

Les meir om dette i forordet til miljørapporten av Petter Skarheim, departementsråd i KDD (nettsteder.regjeringen.no).

Departementsfellesskapets miljørapport 2022

Slik jobbar vi med miljø og berekraft

Miljøleiingssystemet vårt er i samsvar med EUs EMAS-forordning . Som einaste EMAS-registrerte departementsfellesskap i verda har alle departementa, SMK og DSS i fellesskap vorte samde om ein felles miljøpolicy og fem felles miljømål.

Dei fem felles miljømåla til departementa

Departementsfellesskapet skal innan 2025 redusere den totale avfallsmengda med 20 prosent, samanlikna med avfallsmengda i 2018.

Departementsfellesskapet skal innan 2025 oppnå ei kjeldesorteringsgrad på 60 prosent.

Departementsfellesskapet skal innan 2025 redusere den totale delen flyreiser for embetsverket.

Alle rammeavtalar skal ha eit uttrykt krav til miljø. I avtalar som har stor negativ miljøpåverknad skal miljø inngå som eit av tildelingskriteria,

Departementsfellesskapet skal innan 2025 ha ein samla del miljømerka innkjøp på 30 prosent innanfor produktkategoriane forbruksartiklar og møblar.

Miljøarbeid for grøne departement

Miljømålet til departementsfellesskapet treff fleire av FNs berekraftsmål, og vi har identifisert 12 delmål som vi gjennom miljøleiingssystemet bidreg til, dette gjeld til dømes den interne praksisen vår for avfall, innkjøp, innkjøp og reiser.

Miljøresultat

Status avfall

Departementsfellesskapet skal innan 2025 redusere den totale avfallsmengda med 20 prosent samanlikna med avfallsmengda i 2018.

  • Avfallsmengdene i 2022 er 9,4 prosent lågare enn i 2018. Me er 60940 kg frå å nå målet på 20 prosents reduksjon samanlikna med 2018 nivået.

Status kjeldesortering

Departementsfellesskapet skal innan 2025 oppnå ei kjeldesorteringsgrad på 60 prosent.

  • Kjeldesorteringsgrada i 2022 er på 55,4 prosent. Kjeldesorteringsgrad er forholdet mellom dei sorterte fraksjonane (avfallstypane) og usortert avfall (restavfallet). Eit større talet på sortert avfall samanlikna med restavfall, gir høgare kjeldesorteringsgrad. Status innkjøp

Departementsfellesskapet skal innan 2025 ha ein samla del miljømerka innkjøp på 30 prosent innanfor produktkategoriane forbruksartiklar og møblar.

  • Miljømerkede forbruksartiklar: 2022 er det tredje året på rad at vi har nådd målet om 30 prosent miljømerka forbruksartiklar.
  • Miljømerka møblar: 2022 er første året vi har nådd målet om 30 prosent miljømerka møblar.

Status flyreiser

Departementsfellesskapet skal innan 2025 redusere den totale delen flyreiser for embetsverket.

  • Departementsfellesskapet har hatt ein auke i flyreiser i 2022 samanlikna med 2021. Ved samanlikning av talet på flyreiser i 2022 med 2019 (som er det siste normalåret før pandemien) ser vi at talet på reiser er redusert med om lag 40 prosent.

Nokre utvalde miljøtiltak for DSS og departementa i 2022

Departementsfellesskapet har i 2022 jobba for å få på plass ein felles reisepolicy. Hensikta er å standardisere policy for reiser på tvers av departementsfellesskapet. Reisepolicyen skal ta vare på miljøomsyn ved val av transportalternativ og andre val som er knytt til reiser.

«Evigvarande» serveringsbrett i eit sirkulært krinsløp. I 2022 vart det inngått ein avtale med eit norsk selskap for å testa ut serveringsbrett som ei såkalla sirkulær teneste. Serveringsbretta er laga av 100 prosent resirkulert plastavfall frå norsk marin industri. Når bretta er utslitne blir dei smelta til nye brett. Råvarene og plasten blir dermed lukka i eit sirkulært krinsløp og reduserer CO2-utslepp og avfall.

Smarte avfallsbehaldarar. I regjeringskvartalet blir det pilotert ulike smarte avfallsbehaldarar som komprimerer avfallet og som melder frå ved behov for tømming. Dette effektiviserer avfallslogistikken ved at taumfrekvensen blir redusert. Erfaringar viser at behovet for tømming av restavfall i kontormiljøet blir redusert frå dagleg, til opp mot berre ein dag i veka. Dette har ført til ein nedgang i bruk av plastposar til avfallsposar med omkring 80 prosent.