I DSS er vi stolte av samfunnsoppdraget vårt som er å yte profesjonell støtte, sikkerheit og service til Noregs regjering og departement.

Vårt oppdrag er unikt. Vi er til stade midt i hjartet av styringa av Noreg, og jobbar kvar dag, frå mange ulike ståstader i DSS, for at demokratiet i Noreg skal fungere best mogeleg.

Gjennom vårt arbeid legg vi til rette for at regjeringa, så vel som tilsette i departementsfellesskapet, til kvar tid skal ha gode, effektive og sikre arbeidsvilkår og eit tenestetilbod på eit høgt nivå.

Instruks fra Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet(DFD)

I hovudinstruksen for DSS står det blant anna:

DSS skal levere kostnadseffektive administrative tenester til departementa og Statsministerens kontor (SMK).
Tenesteleveransene er delt opp i fire hovudområder – vakt og resepsjonstenester, HR-tenester, digitale tenester og fasilitetstenester (inkl. anskaffelsestenester) – og regulerast ut frå tenestebeskrivelsar. DSS skal, gjennom Departementsakademiet, i samarbeid med
departementa og andre fagmiljø i staten, utvikle og tilby relevante kompetansetilbod til leiarar og medarbeidarar i departementsfellesskapet.
Tenestene skal leverast med rett kvalitet, til rett tid og DSS skal gi råd til DFD om utviklinga av tenestene.
Hovudoppgåva er å organisere eit breidtt og velfungerande tenestetilbod til departementa og SMK, samt ivareta kundeinvolvering gjennom tenestefora, jf. styrings- og beslutningsmodell for fellestenester i departementsfellesskapet.

DSS kundeløfte og verdiar

DSS organisasjon

DSS avdelingar 

Leiinga i DSS 

DSS utviklar tenester for framtidig regjeringskvartal

DSS skal utvikle og etablere tenester som dekkjer departementas behov, etter oppdrag frå DFD.

Kommunal- og distriktsdepartementet (no Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet(DFD)) sin strategi for effektive administrative tenester i departementsfellesskapet: «Gode kvar for oss. Best saman.» (2021 – 2025) er sentral for våre vegvalg.

alt=

DSS sin strategi

Nytt regjeringskvartal vil drive fram endringar, og som leverandør skal vi utforske mogelegheitene som ligg i samlinga av departementa. DSS skal som hovudleverandør av fellestenester til departementa sørge for at våre kundar til kvar tid får relevante og framtidsretta tenester.

Mål fram mot 2025: Departementa mottar effektive fellestenester med rett kvalitet

Våre tre strategiske satsingsområder:

Digitalisering. DSS skal utforske og ta i bruk digitale løysingar og ny teknologi i tenesteproduksjonen.

Standardisering. DSS skal levere like løysingar til like oppgåver.

Samarbeid. DSS skal styrke samarbeidet.

DSS si historie

DSS står i ein lang tradisjon med å levere og utvikle fellestenester til departementsfellesskapet.

  • Det har vore leveranse av fellestenester i departementssystemet sidan byrjinga av forrige århundre.
  • I 1979 kom første organisering gjennom ei samanslåing av fellestenestene, ved at blant anna Statens Trykningskontor og Regjeringens Kontorkasse vart skilt ut som eigen organisasjon: Forvaltningstjenestene(Ft). I 1982 ble Statens innkjøpssentral innlemma.
  • Fra 1992 fikk denne organisasjonen navnet Statens forvaltningstjeneste(Ft). Ft leverte tenester til heile statsforvaltninga.
  • I 2006 endra verksemda innretning til kun å levere tenester til departementsfellesskapet. Verksemda fekk namnet Departementenes servicesenter.
  • Fra 2014 er navnet Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon(DSS).

Var dette nyttig?