""

Årsrapporten gjør rede for DSS sin samlede mål- og resultatoppnåelse, ut fra mål og resultatkrav stilt i tildelingsbrev fra Kommunal- og distriktsdepartementet. Årsrapporten oppsummerer de resultater, utfordringer og prioriteringer som preget driftsåret.

Direktør Torgeir Strøm skriver i sin beretning at DSS i 2023 leverte effektive tjenester i tråd med de mål- og forventninger som er stilt til en hovedleverandør av fellestjenester til departementsfellesskapet. Fellestjenester med riktig kvalitet fra DSS er avgjørende for at også departementene skal levere godt og effektivt på sine kjerneoppgaver.

Årsrapport for Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon 2023 (revidert)

Årets aktiviteter og resultater

Årsrapporten viser at DSS leverte sikre og effektive fellestjenester til departementsfellesskapet i 2023.

I dette inngår en betydelig utvikling av fellestjenestene.

Driftsåret ble preget av at kapasitet og ressurser måtte omdisponeres til krisehåndtering. I juli ble det avdekket et alvorlig dataangrep på IKT-plattformen til tolv departementer, og dette gjorde at sommeren i DSS ble preget av kriseledelse, analysearbeid, pressehåndtering og informasjonsarbeid. For å sikre en stabil og sikker drift, var det nødvendig for DSS å gjøre tydelige prioriteringer. Dette innebar å prioritere ned visse områder, for å øke innsatsen der det var kritisk. Som en følge av angrepet ble løsningen for e-postsynkronisering på mobile enheter avviklet, og e-posttjenesten til departementene lagt om.

Som en konsekvens av sommerens dataangrep startet DSS på høsten et arbeid med å utvikle en ny løsning for synkronisering av e-post med mer, på mobile enheter. Dette er et arbeid som fortsatt pågår.

Med tanke på utvikling av tjenestetilbudet til departementene i 2023, står opprettelsen av Departementsakademiet i en særstilling. Tjenesten ble etablert i DSS fra 1. september 2023, og skal utvikle og tilby et kompetansetilbud til ansatte i departementsfellesskapet. I samarbeid med Universitetet i Bergen (UiB) og Norges handelshøyskole (NHH), skal Departementsakademiet også tilby en erfaringsbasert master i offentlig forvaltning. Første kull startet opp høsten 2023.

Det nye regjeringskvartalet skal forberedes for en effektiv drift. DSS var gjennom fjoråret en sentral bidragsyter i arbeidet med å utvikle nye tjenestekonsepter, og med å planlegge flytteprosessene. Dette arbeidet fortsetter i 2024.

DSS har i 2023 bistått Program for felles IKT-tjenester i departementsfellesskapet med kompetanse og ressurser, og har deltatt i arbeidet med å etablere den nye IKT-organisasjonen, Departementenes digitaliseringsorganisasjon (DIO).

Utviklingen av HR-tjenestene til departementene har også vært et viktig satsingsområde for DSS i 2023. Blant annet ble tilbudet innen rekrutteringstjenester utvidet.

Utviklingsarbeidet i DSS er forankret i den overordnede strategien for departementsfellesskapet (2021-2025) – Gode hver for oss. Best sammen.

Bærekraftsmålene

DSS videreførte i 2023 arbeidet med utvikling innen bærekraftsområdet. I årsrapporten fremheves spesielt arbeidet med innovasjon innen avfallsområdet. Dette arbeidet favner bærekraftmålene om henholdsvis bærekraftige byer og lokalsamfunn og ansvarlig forbruk og produksjon.

Vurdering av fremtidsutsikter

DSS årsrapport består, foruten av leders beretning, av en introduksjon til virksomheten og hovedtall, en vurdering av årets aktiviteter og resultater, en vurdering av styring og kontroll i virksomheten, en vurdering av fremtidsutsikter, samt en gjennomgang av årsregnskapet.

DSS og departementene står foran store og krevende prosjekter de neste årene. Departementsfellesskapet er i endring. For å lykkes er det avgjørende at DSS og Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet (DFD) har høy oppmerksomhet både på planlegging og gjennomføring av disse prosjektene.

Nytt regjeringskvartal er snart ferdig for innflytting. Arbeidet med å ferdigstille byggene og med å få alt på plass, vil kreve betydelige ressurser de kommende årene. Eksisterende og nye tjenester skal forberedes for drift. Nye sikkerhetsinstallasjoner skal tas i bruk, og et flytteprosjekt skal gjennomføres.

Departementsstrategien nevnt over, Gode hver for oss. Best sammen (2021-2025), med tilhørende handlingsplan, viser viktige utviklingstiltak for departementsfellesskapet. Arbeidet med strategien utgjør utgangspunktet for tjenesteutviklingen i DSS.

Departementsakademiet er en del av denne strategien. Den videre utviklingen av Departementsakademiet vil fremover være høyt prioritert, både i departementsfellesskapet og i DSS.

Utviklingsprosjektet for Felles HR-tjenester i departementsfellesskapet, i første omgang i form av en pilot i 2024, vurderes til å være en viktig satsing med tanke videre effektivisering av fellestjenestene.

Program for felles IKT/ Ny IKT-virksomhet innebærer omstilling til to separate organisasjoner i departementsfellesskapet. Endringen er omfattede. DSS og DIO skal begge bygge opp organisatorisk kapasitet og kompetanse. Grensene mellom de to virksomhetene skal dras opp, både avtalemessig og økonomisk. Nye samhandlingsløsninger skal utvikles og komme på plass. Arbeidet har høy prioritert hos DSS fremover.

Trusselbildet for DSS vurderes som tidligere til å være komplekst. Sikkerhets- og beredskapsarbeid vil fortsatt ha stor oppmerksomhet i virksomheten, i samarbeid med DIO.

DSS står i en utfordrende økonomisk situasjon, som mange andre virksomheter, særlig forårsaket av en vesentlig prisstigning. Vi forventer et økt ressursbehov i forbindelse med nye oppgaver og tjenester i nytt regjeringskvartal. Det vil være behov for en streng prioritering med mulige reduksjoner i tjenestenivå, og behov for finansiering av økte kostnader i etableringsfasen av det nye regjeringskvartalet.

Økonomi

DSS leverer for 2023 et driftsresultat i balanse.